ITI Foreman Instructor First Selection/Merit List declared -->

ITI Foreman Instructor First Selection/Merit List declared

ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પ્રથમ પસંદગી યાદી 

ખાસ નોધ:
ઉપરોક્ત પ્રથમ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલા તમામ ઉમેદવારોએ તા. ૧.૧૦.૨૦૧૨ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે નીચેના સરનામે સ્થળ પસંદગી માટે અચુક હાજર રહેવું.
મુલાકાતનું સ્થળ: પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં કેન્દ્રીય પ્રવેશ બિલ્ડીંગ, સુવિધા કચેરી પાસે, સેકટ૨-૧૯, ગાંધીનગર.
મુલાકાતનો સમય: ૧.૧૦.૨૦૧૨, સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે.


Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

You may like these posts