ગૌણ સેવા ક્લાર્ક અને નશાબંધી કોન્સ્ટેબલ ના ઇન્ટરવ્યું અને એલોટમેન્ટ તથા ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી મોકૂફ -->

ગૌણ સેવા ક્લાર્ક અને નશાબંધી કોન્સ્ટેબલ ના ઇન્ટરવ્યું અને એલોટમેન્ટ તથા ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી મોકૂફ

ગૌણ સેવા ક્લાર્કની ફાળવણી માટેનો તા. ૪ ઓક્ટોબર થી તા. ૮ ઓક્ટોબરનો કાર્યક્રમ અને નશાબંધી કોન્સ્ટેબલ ના ઇન્ટરવ્યું અને એલોટમેન્ટ તથા ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી ચુંટણી ની તારીખ જાહેર થતા અનિવાર્ય સંજોગો ના કારણે મોકૂફ રખાયા છે .નવી તારીખ હવે પછી જાહેર થશે.

ગૌણ સેવા ક્લાર્ક ની વધુ વિગત માટે અહી ક્લિક કરો | ફોરેસ્ટ ની શારીરિક કસોટી માટેની માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો  લોકરક્ષક ની સુચના માટે અહી ક્લિક કરો 

Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

You may like these posts