આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ની ફક્ત મહિલાઓ માટે હંગામી ધોરણે ભરતી -->

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ની ફક્ત મહિલાઓ માટે હંગામી ધોરણે ભરતી

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ની ફક્ત મહિલાઓ માટે હંગામી ધોરણે ભરતી :
પોસ્ટ : આર.સી.એચ. કાઉન્સીલર
જગ્યાઓ: ૧૧૨
લાયકાત: જાહેરાત જુઓ  (મેરીટ આધારે પસંદગી)
વયમર્યાદા: ૪૫ થી વધુ નહિ
વધુ વિગતો માટે અહી ક્લિક કરો 

Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

You may like these posts